Telefon: +421 911 209 543 - E-mail transtradeslovakia@transtradesk.sk

Ponaučenie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov
Týmto dokumentom poskytuje spoločnosť TRANSTRADE Slovakia spol. s.r.o. ., IČO: 36273121., zapísaná v OR okresného súdu Trnava kategória: S.R.O, vložka č. 17277/T (ďalej len správca) informácie o spracovaní osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov sa správca riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), skrátene GDPR (General Data Protection Regulation) a právnymi predpismi Českej republiky.

Správca

TRANSTRADE Slovakia spol. s.r.o , zapísaná v OR okresného súdu Trnava......., kategória S.R.O., vložka 17277/T

Kontaktné údaje správcu: Peter Biskupič
Poštovná adresa: 90847 Raduniv 31
e-mail: peter@transtradesk.sk
telefónny kontakt: 0911209543

Poverenec na ochranu osobných údajov
Správca nie je povinný zriadiť poverenca pre ochranu osobných údajov.

Spôsob spracovania osobných údajov

Táto informácia nerieši spracovanie osobných údajov zamestnancov správcu a ich detí. spracovanie osobných údajov prebieha v elektronickej a/alebo listinnej podobe. Elektronické dokumenty sú spracované manuálne aj automatizované v elektronických informačných systémoch, a to vždy pri technickom, organizačnom a personálnom zaistení. Osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, sú preškoľovaní a viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj ďalším osobám, pokiaľ im svedčí zákonný dôvod, predovšetkým orgánom v trestnom riadení, súdom a správnym orgánom.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva len také osobné údaje, ktoré zaisťujú dodržiavanie zákonných a zmluvných povinností správcu a chráni oprávnené záujmy subjektu údajov. Správca nespracováva osobné údaje detí. poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ich neposkytnutie môže znamenať prekážku k uzatvorení zmluvy, poskytnutí služby, vyjadreniu alebo vstupu do objektu správcu.
 1. Správca spracováva osobné údaje zákazníkov uzatvárajúcich zmluvy o vykonaní služby, príp. kúpu tovaru. Správca pre tento účel požaduje po zákazníkovi nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, podpis, telefónny kontakt, e-mail. K osobným údajom sú priraďované údaje týkajúce sa zmluvného vzťahu, predovšetkým vykonané práce a objednaný tovar. Spracovanie vykonáva zamestnanci správcu.
 2. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie využíva správca len pre konkrétny výber zamestnanca, osobné údaje uchádzačov správca skartuje ihneď po skončení výberového konania.
Doba uloženia osobných údajov
Osobné údaje budú u správcu uložené po dobu trvania záväzku a po dobu trvania právnej povinnosti správcu. Následne potom po dobu 10 rokov pre uplatnenie práv vyplývajúcich z oprávnených záujmov správcu (predovšetkým pre vymáhanie pohľadávok a riešenie zodpovednosti za škody), v prípade bežnej korešpondencie po dobu 5 rokov.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajovSubjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, odvolanie súhlasu je treba vykonať podpísaným písomným oznámením zaslaným správcovi. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky a netýka sa spracovania, ktoré bolo urobené na základe platného súhlasu až do momentu jeho odvolania.
Právo na prístup k osobným údajomSubjekt údajov má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracované a má právo získať prístup ku spracovaným osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
 • Účely spracovania;
 • Kategórie dotknutých osobných údajov;
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov;
 • Plánovaná doba, po ktorú osobné údaje budú uložené alebo kritéria pre stavenie tejto doby;
 • Existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vniesť námietku proti spracovaniu;
 • Právo podať sťažnosť u dozorného úradu;
 • Všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov;
 • Skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, o použitom postupe, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania (v prípade správcu k automatizovanému rozhodovaniu nedochádza).
Správca poskytne subjektu údajov kópiu spracovaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na žiadosť subjektu údajov je správca oprávnený účtovať primerané administratívne náklady.
Právo na opravu
Subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje subjektu údajov. S prihliadnutím k účelu spracovaniu má subjekt právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Subjekt údajov má právo a správca osobných údajov má povinnosť na vymazanie osobných údajov subjektu údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ je daný jeden z nasledujúcich dôvodov:
 • Osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • Subjekt údajov odvolá súhlas, na ktorého základe boli osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 • Osobné údaje boli spravované protiprávne;
 • Osobné údaje musia byť vymazané ku splneniu právnej povinnosti;
 • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na výmaz sa v niektorých prípadoch podľa GDPR neuplatní, predovšetkým, ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva EU alebo členského štátu, ktorá sa na správcu vzťahuje alebo pre určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracovania

Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie údajov v prípade že:
 • Subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • Spracovanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • Správca, ktorý už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • Subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu, nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.
Pokiaľ bude spracovanie obmedzené, môžu byť údaje, s výnimkou ich uloženia spracované len so súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu, obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.

Právo vzniesť námietku

Subjekt údajov má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pri spracovaní nevyhnutného pre účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany. Správca po uplatnení námietky osobný údaj ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie.

Právo na prenositeľnosť údajov
Subjekt údajov má právo, aby správca predal osobný údaj subjektu údajov spracované automatizovane na základe jeho súhlasu inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má subjekt údajov právo na to, aby osobné údaje boli predané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania správca nevyužíva.

Spôsob uplatnenia práva subjektu údajov
Subjekt údajov uplatňuje svoje práva kontaktovaním správcu na kontaktných údajoch správcu. Správca poskytuje informácie písomne v listinnej podobe, v prípade uplatnenia práva elektronicky odpovie správca na e-mailovú adresu.

Právo podať sťažnosť
Na činnosť správcu alebo príjemcu osobných údajov môžete podať sťažnosť, a to písomne, mailom alebo telefonicky (viď kontaktná adresa správcu) s označením, že ide o sťažnosť na správcu alebo príjemcu osobných údajov. Lehota na vybavenie sťažnosti správcom je 30 dní.
Subjekt údajov je oprávnený podať sťažnosť zároveň u dozorného úradu, tj. u Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk) .